Curriculum Vitae Debbie van der Hofstede januari 2012

interim manager, coach en adviseur voor het speciaal onderwijs en passend onderwijs Debbie van der Hofstede

Personalia

Naam :Debbie van der Hofstede
Geboortedatum :29-08-1967
Geslacht :Vrouwelijk
Burgerlijke staat :Gehuwd, 1 kind
Inzetbaar als :Onderwijsconsultant, interim-manager, trainer

Profielschets

Debbie van der Hofstede laat zich typeren als een gedreven persoon met een groot invoelend vermogen. Zij is rustig van aard, helder in haar communicatie en zowel weloverwogen als doortastend in haar handelen. Zij stelt kritische vragen waarbij zij de antwoorden gebruikt voor het maken van heldere analyses. Zij gaat hierbij op een professionele manier weerbarstigheden niet uit de weg teneinde tot een goed resultaat te komen. Zij houdt op een geaccepteerde manier mensen een spiegel voor. Zij doet dit om mensen en organisaties te laten groeien en het resultaat gezamenlijk te borgen. Zij weet wat er speelt in ‘onderwijsland’ en kan vanuit verschillende perspectieven kijken naar dit domein. Debbie is een verbinder en weet vanuit haar inspirerende en ook overtuigende manier van doen draagvlak te creëren. Daarnaast vindt zij het een uitdaging te zoeken naar nieuwe kansen en antwoorden op hulpvragen.

Specialismen

Domeinen
 • Ouderbetrokkenheid
 • Onderwijsbegeleiding
 • Kinderopvang
Vaardigheden
 • Draagvlak creëren
 • Luisteren
 • Inleven

Opleidingen en trainingen

OpleidingenDiploma
Pedagogische Academie Bevoegd leerkracht 1991 Ja
Opleiding Interne Begeleider Hogeschool Windesheim 1998 Ja
Speciaal Onderwijs met specialisatie 'het jonge kind' Hogeschool Windesheim / Ichtus Pabo 1997 Ja
Trainingen en cursussen
Impuls, Leuvenheim Oplossingsgericht leidinggeven 2009
De Baak De professional als Coach 2008
Impuls Oplossingsgericht coachen 2007
Diverse cursussen Klassenmanagement, psychopathologie, spelbegeleiding en coaching 1995 - 1998

Lidmaatschappen / nevenactiviteiten

 • Adviseur Ouderplatform WSNS regio Leiden, 2011
 • Secretaris voor het directeurenoverleg Voortgezet Onderwijs Leiden e.o. en het Samenwerkingsverband VO Leiden, 2010
 • Coaching van onderwijsprofessionals op verzoek

Branchekennis

BrancheErvaringsjaren
Onderwijs 20 jaar
Welzijn 15 jaar

Werkervaring ‘Ouders en School’

Directeur-eigenaar zomer 2011 tot heden
 • Ontwikkelen van aanbod voor een groep basisscholen en KDV/peuterspeelzaal/BSO gericht op het vergroten van ouderbetrokkenheid.
 • Het in kaart brengen van de sociale landkaart van diverse zorgaanbieders ten behoeve van de doelgroep ouders.
 • Coaching van ouderparen met name op het gebied van vastgelopen communicatie in de relatie met de school. Bij de evaluatie van de coaching gaven de ouderparen aan dat ze door de begeleiding beter konden benoemen wat ze belangrijk vonden voor hun kind(eren). De ouders voelden zich gesterkt om vanuit een verstoorde relatie hun punten over het voetlicht te krijgen bij de school van hun kind. Daardoor werd de communicatie tussen hen en de school beter. Maar vooral ging het welbevinden en de leerresultaten van de leerlingen omhoog.
 • Organiseren en leiden van informatiebijeenkomsten voor ouders: “CITO, het zin en onzin van toetsen”.

Werkervaring ‘Meetings and Matters’

Directeur-eigenaar zomer 2009 tot heden
 • Het realiseren van een meerjarenbeleid gericht op ouderbetrokkenheid, imagoverbetering en de betrokkenheid van het personeel voor KDV/BSO PIKO.
 • Het begeleiden van het schrijfproces en de strategische keuzen ten behoeve van het schoolplan 2011-2015 voor PI school De Brug en OnderwijsZorg Combinatie Orion (cluster 4 scholen) begeleid. De laatste heeft met een bijzondere samenwerking met Cardea Jeugdzorg en dat maakte de opdracht complex. De samenwerking met ouders wordt binnen deze scholen als meer noodzakelijk ervaren dan op reguliere scholen. Extra aandacht is gegeven aan het gevoel van veiligheid binnen de school, zowel bij personeel als bij kinderen en ouders.
 • Secretaris van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Leiden e.o.. Het gezamenlijk schrijven van een document dat als basis moest dienen voor gezamenlijke afspraken van de schoolbesturen VO ter voorbereiding op de in te voeren Zorgplicht.
 • Projectleider van het Project 'Van Drempels Treden Maken', over werken met ontwikkelingsperspectief. Dit project is een samenwerking tussen school De Brug met 'Weer Samen Naar School Leiden' en de Ambulante Educatieve Dienst (afdeling cluster 4). Bij het formuleren van het ontwikkelingsperspectief van kinderen worden de ouders (en het kind) nadrukkelijk betrokken. Bij het formuleren van de hulpvraag rond een kind is het luisteren naar de ouders een belangrijk onderdeel gebleken. Dit werd door alle partijen als zeer belangrijk en winstgevend ervaren.
 • Het ontwikkelen en invoeren van een lespakket over talentontwikkeling ter voorbereiding van Beroepsoriëntatie voor kinderen in de eindgroep van het Cluster 4 onderwijs. Hierbij werden ouders betrokken bij het geven van gastlessen over hun beroep

Werkervaring Onderwijs

Locatieleider van Pedologisch Instituut / Cluster 4 school 'De Brug', Leiden 2007 - 2009
Naast de going-concern als locatieleider heb ik de volgende acties ingezet
 • Samen met het maatschappelijk werk gerichte afspraken maken over de gewenste omgang met ouders zowel individueel maar ook als groep.
 • Het steunen van de leerkrachten en ouders bij extreme agressie bij kinderen. Belangrijk was het om met alle partijen goed in gesprek te blijven, als school een standpunt in te nemen en dat ook uit te voeren en vast te houden. Dit gaf een gevoel van veiligheid bij de medewerkers en kinderen en ouders. Ik heb er zorg voorgedragen dat er duidelijke protocollen zijn opgesteld en werden uitgevoerd.
 • Veel aandacht is uitgegaan naar het welbevinden van het team en de individuele medewerkers. Door veel in gesprek te zijn en dichtbij de medewerkers te zijn, veel feedback te geven, teamactiviteiten te organiseren buiten schooltijd ter ontspanning en teamvorming.
 • Naast de Implementatie van 'leren leren' / GIP in de school zijn er competenties voor een Intern Begeleider en een Remedial Teacher geformuleerd en praktijklokalen voor techniek, computerles, koken, en buiten de school paardrijden gerealiseerd.
Project 1: Pilot Auti-klas voor PI-de Brug in Leiden
 • Pilot Auti-klas. Het realiseren van een auti-klas voor hoogbegaafde autistische kinderen: dit is een project geweest dat veel ouders heeft aangetrokken tot de school. In de omgeving was geen school die deze specifieke doelgroepcombinatie een schoolomgeving aanbiedt. De fase van beleid tot realisatie is goed doorlopen. Het project is succesvol gebleken: op dit moment zijn er 3 van dit soort groepen. De ouderbehoefte is goed vertaald naar een aanbod voor de leerlingen.
Project 2: Projectleider pilot Schakelklas VO (voor kinderen met een rugzak, die mogelijk schakelen naar regulier VO) in Leiden 2007 - 2009
 • Pilot Schakelklas VO. Deze opdracht was complex omdat er draagvlak voor alle Voortgezet Onderwijs scholen van Leiden voor nodig was. Op zich leek de draagvlak te zijn maar aangezien er bij de start 5 kinderen gebruik maakten van deze voorziening voelde niet iedere school zich betrokken en verantwoordelijk, terwijl ze er wel financieel aan bijdroegen. Na enige tijd is besloten om deze pilot te stoppen en geen vervolg te geven. De begeleiding van deze doelgroep kinderen en hun ouders heb ik toen anders vormgegeven.

Directeur van Speciale Basisschool 'De Marke' Leiden 1999 – 2007
In periode 2004 – 2007 directeur
In periode 1999 – 2004 adjunct-directeur

In deze periode was ik verantwoordelijk voor alle personele, materiele, financiële en leerlingzaken. Zowel intern als extern ben ik altijd een activator geweest. Veel tijd heb ik altijd gemaakt in het ontvangen van ouders bij intake/kennismaking, het spreken met ouders bij zorgen/hulpvragen of crisis maar ook contact houden bij formele en informele momenten.
Voor het personeel heb ik aandacht geschonken aan het optimaliseren van hun talenten en waarde die dat kon hebben voor de organisatie. Dat heeft geresulteerd in het nader definiëren van taken en functies, het delegeren van verantwoordelijkheden en het opzetten van een nieuwe directiestructuur. Aangezien er steeds meer kinderen met psycho-sociale problematiek binnen de school kwamen en wij een antwoord wilden geven op hun hulpvraag en hun ouders wilden helpen in hun hulpvraag in de begeleiding van hun kind hebben wij daarnaast een duo-functie gecreëerd: speltherapeut en ouderbegeleider. Deze functie hebben wij later ook extern aangeboden.
Als schoolleider heb ik actief geparticipeerd in het Leidse Project 'Meer Kansen met Ouders' van de gemeente Leiden, 2005 – 2007. Dit heeft tot een hoge ouderbetrokkenheid (ondermeer via OR en MR) geleid. Eén van de resultaten is de definiëring van de taak en benoeming van een oudercoördinator.
SBO De Marke is als 'expertisecentrum' in Leiden op de kaart gezet door het aanbieden van dyslexie-onderzoek en behandeling, speltherapie en ouderbegeleiding, Kanjertraining, het werken met Ontwikkelingsperspectief en een module Video- interactiebegeleiding.
Met ondermeer Marc Vieten als andere SBO directeur in Leiden deel genomen aan verschillende projecten en overleggen bij WSNS (resultaten: aanbod diensten naar basisscholen, ontwikkelen competentieprofielen, voorbereiding fusie 3 SBO’s).

Nevenactiviteiten binnen de functie:
 1. Lid van het Directieplatform 'Weer Samen Naar School Leiden'.
 2. Voorzitter van het Zorgplatform voor de Protestants Christelijke basisscholen.
 3. Voorzitter van het clusteroverleg met (een deel van) de directies van de Protestants Christelijke Schoolvereniging Leiden.
2001 – 2004
Freelance docent (module 'het jonge kind') aan de Hogeschool INHolland (PABO in Oegstgeest en de Hogeschool Fontys (PABO) in Amsterdam.

1991-1999
In deze tijd ben ik van groepsleerkracht in het regulier en speciaal onderwijs en andere taken in het speciaal onderwijs doorgegroeid naar ambulant begeleider en in 1998 locatieleider van geworden van een basisschool in Leiden.