Powered by IdoIT

Meetings And Matters

Haaglanden,SBO,manager,Oegstgeest,Katwijk,speciaal onderwijs,Leiden,ouders,kind,Voorschoten, onderwijs,Voorhout,interim,coach,Teylingen,oplossingsgericht,Leiderdorp,Noordwijk,advies,passend onderwijs,Bollenstreek

Werkervaring Onderwijs

Locatieleider van Pedologisch Instituut / Cluster 4 school 'De Brug', Leiden 2007 - 2009
Naast de going-concern als locatieleider heb ik de volgende acties ingezet
  • Samen met het maatschappelijk werk gerichte afspraken maken over de gewenste omgang met ouders zowel individueel maar ook als groep.
  • Het steunen van de leerkrachten en ouders bij extreme agressie bij kinderen. Belangrijk was het om met alle partijen goed in gesprek te blijven, als school een standpunt in te nemen en dat ook uit te voeren en vast te houden. Dit gaf een gevoel van veiligheid bij de medewerkers en kinderen en ouders. Ik heb er zorg voorgedragen dat er duidelijke protocollen zijn opgesteld en werden uitgevoerd.
  • Veel aandacht is uitgegaan naar het welbevinden van het team en de individuele medewerkers. Door veel in gesprek te zijn en dichtbij de medewerkers te zijn, veel feedback te geven, teamactiviteiten te organiseren buiten schooltijd ter ontspanning en teamvorming.
  • Naast de Implementatie van 'leren leren' / GIP in de school zijn er competenties voor een Intern Begeleider en een Remedial Teacher geformuleerd en praktijklokalen voor techniek, computerles, koken, en buiten de school paardrijden gerealiseerd.
Project 1: Pilot Auti-klas voor PI-de Brug in Leiden
  • Pilot Auti-klas. Het realiseren van een auti-klas voor hoogbegaafde autistische kinderen: dit is een project geweest dat veel ouders heeft aangetrokken tot de school. In de omgeving was geen school die deze specifieke doelgroepcombinatie een schoolomgeving aanbiedt. De fase van beleid tot realisatie is goed doorlopen. Het project is succesvol gebleken: op dit moment zijn er 3 van dit soort groepen. De ouderbehoefte is goed vertaald naar een aanbod voor de leerlingen.
Project 2: Projectleider pilot Schakelklas VO (voor kinderen met een rugzak, die mogelijk schakelen naar regulier VO) in Leiden 2007 - 2009
  • Pilot Schakelklas VO. Deze opdracht was complex omdat er draagvlak voor alle Voortgezet Onderwijs scholen van Leiden voor nodig was. Op zich leek de draagvlak te zijn maar aangezien er bij de start 5 kinderen gebruik maakten van deze voorziening voelde niet iedere school zich betrokken en verantwoordelijk, terwijl ze er wel financieel aan bijdroegen. Na enige tijd is besloten om deze pilot te stoppen en geen vervolg te geven. De begeleiding van deze doelgroep kinderen en hun ouders heb ik toen anders vormgegeven.

Directeur van Speciale Basisschool 'De Marke' Leiden 1999 – 2007
In periode 2004 – 2007 directeur
In periode 1999 – 2004 adjunct-directeur

In deze periode was ik verantwoordelijk voor alle personele, materiele, financiële en leerlingzaken. Zowel intern als extern ben ik altijd een activator geweest. Veel tijd heb ik altijd gemaakt in het ontvangen van ouders bij intake/kennismaking, het spreken met ouders bij zorgen/hulpvragen of crisis maar ook contact houden bij formele en informele momenten.
Voor het personeel heb ik aandacht geschonken aan het optimaliseren van hun talenten en waarde die dat kon hebben voor de organisatie. Dat heeft geresulteerd in het nader definiëren van taken en functies, het delegeren van verantwoordelijkheden en het opzetten van een nieuwe directiestructuur. Aangezien er steeds meer kinderen met psycho-sociale problematiek binnen de school kwamen en wij een antwoord wilden geven op hun hulpvraag en hun ouders wilden helpen in hun hulpvraag in de begeleiding van hun kind hebben wij daarnaast een duo-functie gecreëerd: speltherapeut en ouderbegeleider. Deze functie hebben wij later ook extern aangeboden.
Als schoolleider heb ik actief geparticipeerd in het Leidse Project 'Meer Kansen met Ouders' van de gemeente Leiden, 2005 – 2007. Dit heeft tot een hoge ouderbetrokkenheid (ondermeer via OR en MR) geleid. Eén van de resultaten is de definiëring van de taak en benoeming van een oudercoördinator.
SBO De Marke is als 'expertisecentrum' in Leiden op de kaart gezet door het aanbieden van dyslexie-onderzoek en behandeling, speltherapie en ouderbegeleiding, Kanjertraining, het werken met Ontwikkelingsperspectief en een module Video- interactiebegeleiding.
Met ondermeer Marc Vieten als andere SBO directeur in Leiden deel genomen aan verschillende projecten en overleggen bij WSNS (resultaten: aanbod diensten naar basisscholen, ontwikkelen competentieprofielen, voorbereiding fusie 3 SBO’s).

Nevenactiviteiten binnen de functie:
  1. Lid van het Directieplatform 'Weer Samen Naar School Leiden'.
  2. Voorzitter van het Zorgplatform voor de Protestants Christelijke basisscholen.
  3. Voorzitter van het clusteroverleg met (een deel van) de directies van de Protestants Christelijke Schoolvereniging Leiden.
2001 – 2004
Freelance docent (module 'het jonge kind') aan de Hogeschool INHolland (PABO in Oegstgeest en de Hogeschool Fontys (PABO) in Amsterdam.

1991-1999
In deze tijd ben ik van groepsleerkracht in het regulier en speciaal onderwijs en andere taken in het speciaal onderwijs doorgegroeid naar ambulant begeleider en in 1998 locatieleider van geworden van een basisschool in Leiden.