Powered by IdoIT

Meetings And Matters

Haaglanden,Noordwijk,interim,oplossingsgericht,manager,coach,Oegstgeest,Voorschoten,Voorhout,kind,Teylingen,Bollenstreek,passend onderwijs,advies,Leiderdorp,Katwijk,speciaal onderwijs,Leiden,SBO, onderwijs,ouders

Werkervaring ‘Meetings and Matters’

Directeur-eigenaar zomer 2009 tot heden
  • Het realiseren van een meerjarenbeleid gericht op ouderbetrokkenheid, imagoverbetering en de betrokkenheid van het personeel voor KDV/BSO PIKO.
  • Het begeleiden van het schrijfproces en de strategische keuzen ten behoeve van het schoolplan 2011-2015 voor PI school De Brug en OnderwijsZorg Combinatie Orion (cluster 4 scholen) begeleid. De laatste heeft met een bijzondere samenwerking met Cardea Jeugdzorg en dat maakte de opdracht complex. De samenwerking met ouders wordt binnen deze scholen als meer noodzakelijk ervaren dan op reguliere scholen. Extra aandacht is gegeven aan het gevoel van veiligheid binnen de school, zowel bij personeel als bij kinderen en ouders.
  • Secretaris van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Leiden e.o.. Het gezamenlijk schrijven van een document dat als basis moest dienen voor gezamenlijke afspraken van de schoolbesturen VO ter voorbereiding op de in te voeren Zorgplicht.
  • Projectleider van het Project 'Van Drempels Treden Maken', over werken met ontwikkelingsperspectief. Dit project is een samenwerking tussen school De Brug met 'Weer Samen Naar School Leiden' en de Ambulante Educatieve Dienst (afdeling cluster 4). Bij het formuleren van het ontwikkelingsperspectief van kinderen worden de ouders (en het kind) nadrukkelijk betrokken. Bij het formuleren van de hulpvraag rond een kind is het luisteren naar de ouders een belangrijk onderdeel gebleken. Dit werd door alle partijen als zeer belangrijk en winstgevend ervaren.
  • Het ontwikkelen en invoeren van een lespakket over talentontwikkeling ter voorbereiding van Beroepsoriëntatie voor kinderen in de eindgroep van het Cluster 4 onderwijs. Hierbij werden ouders betrokken bij het geven van gastlessen over hun beroep